Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

v zmysle zákona č.102/2014  Z.z. §7 a násl.

platí pre internetový obchod: www.hafshop.sk

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete objednaný tovar.

- Na uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy môžete použiť vzorový formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku“. Tento formulár musíte vyplniť  a vyplnený zaslať poštou na adresu našej prevádzky: WebMall s.r.o., Horská 11/A, 831 02 Bratislava.

- Doklady  "Poučenie o uplatnení práva ... ", vzorový formulár "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku", "Obchodné podmienky", "Reklamačný poriadok" sú zverejnené na úvodnej strane e-shopu v menu "Informácie".

- Po obdržaní riadne vyplneného formulára Odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, Vám

v najkratšom možnom termíne zašleme e-mailom na Vami zadanú adresu potvrdenie o jeho prijatí.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- Podľa §10 odst.1, ste povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť

alebo ho odovzdať predávajúcemu osobne na jeho prevádzke.

- Po doručení písomného odstúpenia od zmluvy Vám do 14 dní vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

- Platba za zakúpený tovar a náklady na doručenie tovaru k Vám, bude Vám uhradená až po doručení

vráteného tovaru, príslušenstva a daňového dokladu späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.

- To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný

spôsob doručenia (napr. expresne), ktorý ponúkame.

- Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste v odstúpení od zmluvy výslovne neuviedli iný spôsob platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


3. Spôsob vrátenia tovaru:

a/ Zašlite nám tovar na adresu našej prevádzky prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.

- Tovar odporúčame poslať doporučene, poistený a nie na dobierku.

- Zásielky zaslané formou dobierky nepreberieme.

- Tovar je potrebné zaslať s návodom na obsluhu, so všetkými súčiastkami a v pôvodnom balení.

- K tovaru je potrebné priložiť aj originál daňového dokladu.

- Odporúčame urobiť si fotokópiu daňového dokladu.


4. Úhrada nákladov na vrátenie tovaru k nám:

Podľa § 3,odst.1 písmena „i“, ak odstúpite od zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru k nám.

5. Zodpovednosť kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:

a/ Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným

spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

b/ Vrátený tovar a obal musí byť v takom stave, aby mohol byť predaný ďalšiemu spotrebiteľovi bez zníženia jeho predajnej ceny. V prípade, že tovar bude poškodený, nie je v pôvodnom obale, bol namontovaný, používaný a preto musel byť predaný ako bazárový tovar, náklady a cenový rozdiel znášate Vy.

c/ s tovarom môžte manipulovať  a kontrolovať ho len takým spôsobom a v takom rozsahu, ako by

Vám bolo umožnené v "kamennom" obchode.


6. Podľa §7, odst.6 písmena "c" spotrebiteľ  nemá právo na odstúpenie od zmluvy

a vrátenie tovaru pri predaji tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, t.j. pri tovare vyrobenom výrobcom alebo dovezeného dovozcom na základe individuálnej objednávky spotrebiteľa.

Táto skutočnosť je jasne oznámená buď na úvodnej strane kategórie a platí pre celú kategóriu/

podkategóriu, alebo je to vyznačené v popise produktu.


7. Osobitné právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a teda na vrátenie tovaru

a peňazí má len spotrebiteľ - fyzická osoba (nepodnikateľ, občan), ktorý si tovar zakúpil a tento tovar

neslúži na výkon jeho zamestnania, povolania alebo podnikania.

- Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny nemôže využiť spotrebiteľ - právnická osoba (podnikateľ, obchodná spoločnosť), ktorej tovar slúži pri zamestnaní, povolaní, podnikaní alebo pri

ďalšom predaji.


V Bratislave dňa 1.1.2020